logo
Các đơn vị trực thuộc

Cơ cấu tổ chức bộ máy
Hiện nay cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường gồm: Ban Giám hiệu; 08 phòng, ban chức năng; 09 khoa và 02 Trung tâm khoa học ứng dụng thực nghiệm, dịch vụ  với 41 cán bộ quản lý.
Ban Giám hiệu
Các phòng chức năng
- Phòng Quản lý đào tạo;
- Phòng Tổ chức Hành chính;
- Phòng Tài chính Kế toán;
- Phòng Công tác Sinh viên;
- Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế;
- Phòng Quản trị và Thiết bị;
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;
Các khoa, trung tâm đào tạo
- Khoa Xây dựng;
- Khoa Kiến trúc;
- Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị;
- Khoa Cầu đường;
- Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng;
- Khoa Khoa học Cơ bản;
- Khoa Lý luận Chính trị;
- Trung tâm Đào tạo nghề và ứng dụng
- Trung tâm Thông tin - Thư viện
Các Trung tâm, Viện nghiên cứu khoa học và dịch vụ
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
- Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và thí nghiệm;
- Trung tâm Tư vấn xây dựng;
- Viên Hóa Môi trường
- Viện Kiến trúc Miền Trung

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền