logo
Các đơn vị trực thuộc

Cơ cấu tổ chức bộ máy
Hiện nay cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường gồm: Ban Giám hiệu; 08 phòng, ban chức năng; 09 khoa và 02 Trung tâm khoa học ứng dụng thực nghiệm, dịch vụ  với 41 cán bộ quản lý.
Ban Giám hiệu
Các phòng chức năng
- Phòng Quản lý đào tạo;
- Phòng Tổ chức Hành chính;
- Phòng Tài chính Kế toán;
- Phòng Công tác học sinh sinh viên;
- Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế;
- Phòng Quản trị và Thiết bị;
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;
- Ban quản lý dự án
Các khoa, trung tâm đào tạo
- Khoa Xây dựng;
- Khoa Kiến trúc;
- Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị;
- Khoa Cầu đường;
- Khoa Kinh tế;
- Khoa Khoa học Cơ bản;
- Khoa Lý luận Chính trị;
- Khoa Đào tạo nghề
- Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học
Các trung tâm nghiên cứu khoa học, dịch vụ
- Trung tâm Thông tin Thư viện
- Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và thí nghiệm;
- Trung tâm Tư vấn xây dựng;

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền