logo
logo
PHÒNG TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

I.  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - NHÂN SỰ
Phòng Tổ chức - Nhân sự là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá và cải tiến các lĩnh vực công tác: tổ chức, nhân sự; thi đua khen thưởng; chế độ chính sách; bảo vệ chính trị nội bộ; thanh tra, pháp chế; công tác đảng.
2. Nhiệm vụ
a) Công tác tổ chức, nhân sự:
- Xây dựng tổ chức bộ máy của Trường phù hợp với từng giai đoạn phát triển;
- Công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển và sử dụng đội ngũ nhân lực của Nhà trường theo từng giai đoạn;
- Đầu mối tổ chức xây dựng đề án vị trí việc làm;
- Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đối với viên chức quản lý theo phân cấp; sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động viên chức, người lao động trong Trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị;
- Lập kế hoạch tuyển dụng viên chức và người lao động trên cơ sở yêu cầu thực tế của các đơn vị và theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng viên chức và người lao động theo vị trí việc làm;
- Quản lý và cập nhật hồ sơ viên chức, người lao động; tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động hằng năm; tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập của viên chức theo quy định; cập nhật thông tin bổ sung lý lịch của viên chức, người lao động;
- Đầu mối tổ chức hội nghị đối thoại với viên chức và người lao động hằng năm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;
- Tổ chức khảo sát lấy ý kiến đội ngũ viên chức và người lao động về các lĩnh vực quản lý của Trường;
b) Công tác chế độ chính sách, thi đua khen thưởng:
- Xây dựng chương trình làm việc của các Hội đồng: tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, thi đua - khen thưởng, kỷ luật...; thường trực các Hội đồng: thi đua khen thưởng, tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, kỷ luật, đền bù, hoàn trả, hội đồng duyệt giảng và các Hội đồng khác theo sự phân công của Hiệu trưởng;
- Tổ chức, quản lý các công tác có liên quan đến chế độ, chính sách của viên chức, người lao động: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; trợ cấp khó khăn; thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, nâng lương, chuyển ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp độc hại, bảo hộ lao động, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác… theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Theo dõi, cấp giấy nghỉ phép; thực hiện công tác chấm công, phân loại hiệu quả công tác của viên chức, người lao động hàng tháng;
- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động; đề xuất xem xét các danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, vì sự nghiệp xây dựng; thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng cấp trường theo quy định hiện hành; tổ chức xét chọn, trình cấp trên khen thưởng các danh hiệu của Đảng và Nhà nước trao tặng cho các tập thể, cá nhân trong Trường.
c) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước.
d) Công tác thanh tra, công tác pháp chế:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong Trường hằng năm;
- Xây dựng kế hoạch pháp chế, kế hoạch phổ biến pháp luật hằng năm của Nhà trường;
- Tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
- Công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Tiếp nhận, thẩm định các văn bản, quy định, quy chế, quy trình nội bộ của Trường do các đơn vị trong Trường soạn thảo; tổ chức góp ý cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi lấy ý kiến;
- Tổ chức thực hiện những vấn đề pháp lý khác liên quan đến các hoạt động của Trường, của viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn Trường;
- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của Trường cho viên chức, người lao động và sinh viên trong Trường.
đ) Công tác đảng: tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Đảng bộ theo sự phân công trong quy chế làm việc của Đảng ủy.
e) Các công tác khác:
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
II. PHÂN CÔNG LĨNH VỰC CÔNG TÁC
TT
Họ và tên
Công việc phụ trách
1
Phụ trách Phòng
ThS. Dương Văn Danh
ĐT: 0941.812.729
1. Quản lý và điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về các hoạt động của Phòng Tổ chức – Nhân sự.
2. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá và cải tiến các lĩnh vực công tác: tổ chức, nhân sự; thi đua khen thưởng; chế độ chính sách; bảo vệ chính trị nội bộ; thanh tra, pháp chế; công tác đảng.
3. Phụ trách trực tiếp các công việc liên quan đến tổ chức, nhân sự, cụ thể:
- Xây dựng tổ chức bộ máy của Trường phù hợp với từng giai đoạn phát triển;
- Công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển và sử dụng đội ngũ nhân lực của Nhà trường theo từng giai đoạn;
- Lập kế hoạch tuyển dụng viên chức và người lao động trên cơ sở yêu cầu thực tế của các đơn vị và theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng viên chức và người lao động theo vị trí việc làm;
- Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động hằng năm;
- Tổ chức hội nghị đối thoại với viên chức và người lao động hằng năm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
4. Phụ trách trực tiếp các công việc liên quan đến chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, cụ thể:
- Xây dựng chương trình làm việc của các Hội đồng: tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, thi đua - khen thưởng, kỷ luật...; thường trực các Hội đồng: thi đua khen thưởng, tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, kỷ luật, đền bù, hoàn trả, hội đồng duyệt giảng và các Hội đồng khác theo sự phân công của Hiệu trưởng;
- Tổ chức, quản lý các công tác có liên quan đến chế độ, chính sách của viên chức, người lao động: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; trợ cấp khó khăn; thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, nâng lương, chuyển ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp độc hại, bảo hộ lao động, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác… theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động; đề xuất xem xét các danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, vì sự nghiệp xây dựng; thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng cấp trường theo quy định hiện hành; tổ chức xét chọn, trình cấp trên khen thưởng các danh hiệu của Đảng và Nhà nước trao tặng cho các tập thể, cá nhân trong Trường.
5. Phụ trách trực tiếp công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước.
6. Phụ trách trực tiếp các công việc liên quan đến thanh tra, pháp chế, cụ thể:
- Tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
- Công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Tiếp nhận, thẩm định các văn bản, quy định, quy chế, quy trình nội bộ của Trường do các đơn vị trong Trường soạn thảo; tổ chức góp ý cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi lấy ý kiến;
- Tổ chức thực hiện những vấn đề pháp lý khác liên quan đến các hoạt động của Trường, của viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn Trường;
- Xây dựng kế hoạch pháp chế, kế hoạch phổ biến pháp luật hằng năm của Nhà trường.
7. Phụ trách công tác đảng: tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Đảng bộ theo sự phân công trong quy chế làm việc của Đảng ủy.
8. Các công tác khác:
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
- Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Phòng Tổ chức – Nhân sự;
- Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng bộ môn Khoa học tự nhiên, khoa Khoa học cơ bản.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
2
Phó trưởng Phòng
ThS. Đinh Văn Vinh
ĐT: 0983.294.145
1. Thay mặt Phụ trách phòng điều hành và giải quyết các công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác vắng.
2. Phụ trách trực tiếp các công việc liên quan đến tổ chức, nhân sự, cụ thể:
- Công tác tổ chức xây dựng đề án vị trí việc làm;
- Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đối với viên chức quản lý theo phân cấp; sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động viên chức, người lao động trong Trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị;
- Quản lý và cập nhật thông tin hồ sơ viên chức, người lao động; tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập của viên chức theo quy định;
- Tổ chức khảo sát lấy ý kiến viên chức và người lao động về các lĩnh vực quản lý của Trường.
3. Phụ trách trực tiếp các công việc liên quan đến chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, cụ thể:
- Theo dõi, cấp giấy nghỉ phép;
- Công tác chấm công, phân loại hiệu quả công tác của viên chức, người lao động hằng tháng.
4. Phụ trách trực tiếp các công việc liên quan đến thanh tra, pháp chế, cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong Trường hằng năm;
- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của Trường cho viên chức, người lao động và sinh viên trong Trường.
5. Các công tác khác:
- Phụ trách công tác lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Quản lý Trang thông tin điện tử của đơn vị;
- Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng bộ môn Cầu đường, khoa Hạ tầng kỹ thuật – Công nghệ.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
3
Chuyên viên
ThS. Phan Ngọc Hiếu
ĐT: 0942.028.697
1. Thực hiện các công việc liên quan đến thanh tra, pháp chế, cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong Trường hằng năm;
- Xây dựng kế hoạch pháp chế, kế hoạch phổ biến pháp luật hằng năm của Nhà trường;
- Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
- Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Tiếp nhận, thẩm định các văn bản, quy định, quy chế, quy trình nội bộ của Trường do các đơn vị trong Trường soạn thảo; tổ chức góp ý cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi lấy ý kiến;
- Tổ chức thực hiện những vấn đề pháp lý khác liên quan đến các hoạt động của Trường, của viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn Trường;
- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của Trường cho viên chức, người lao động và sinh viên trong Trường.
2. Thực hiện các công việc liên quan đến thi đua khen thưởng cụ thể:
- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động; đề xuất xem xét các danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, vì sự nghiệp xây dựng; thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng cấp trường theo quy định hiện hành; tổ chức xét chọn, trình cấp trên khen thưởng các danh hiệu của Nhà nước trao tặng cho các tập thể, cá nhân trong Trường.
3. Các công tác khác:
- Thực hiện xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và dự thảo các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc lĩnh vực được phân công; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.
4
Chuyên viên
CN. Phạm Việt Cường
ĐT: 0989.769.302
1. Thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự, cụ thể:
- Xây dựng tổ chức bộ máy của Trường phù hợp với từng giai đoạn phát triển;
- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển và sử dụng đội ngũ nhân lực của Nhà trường theo từng giai đoạn;
- Lập kế hoạch tuyển dụng viên chức và người lao động trên cơ sở yêu cầu thực tế của các đơn vị và theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng viên chức và người lao động theo vị trí việc làm;
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị đối thoại với viên chức và người lao động hằng năm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
2. Thực hiện các công việc liên quan đến chế độ chính sách, thi đua khen thưởng cụ thể:
- Xây dựng chương trình làm việc và thư ký các Hội đồng: tuyển dụng, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đền bù, hoàn trả, hội đồng duyệt giảng;
- Tổ chức, quản lý các công tác có liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành;
3. Các công tác khác:
- Thực hiện xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và dự thảo các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc lĩnh vực được phân công; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu;
- Xây dựng, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.
5
Chuyên viên
ThS. Trần Minh Loan
ĐT: 0932.545.682
1. Trực tiếp thực hiện công tác của Đảng ủy.
2. Tham gia công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
3. Các công tác khác:
- Thực hiện xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và dự thảo các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc lĩnh vực được phân công; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.
6
Chuyên viên
ThS. Phạm Thị Phương Anh
ĐT: 0366.422.243
1. Thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức, nhân sự, cụ thể:
- Thực hiện công tác tổ chức xây dựng đề án vị trí việc làm;
- Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đối với viên chức quản lý theo phân cấp; sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động viên chức, người lao động trong Trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị.
- Quản lý và cập nhật thông tin hồ sơ viên chức, người lao động; tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động hằng năm; tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập của viên chức theo quy định;
- Tổ chức khảo sát lấy ý kiến viên chức và người lao động về các lĩnh vực quản lý của Trường.
2. Thực hiện các công việc liên quan đến chế độ chính sách, cụ thể:
- Xây dựng chương trình làm việc và thư ký các Hội đồng: nâng lương, nâng ngạch;
- Tổ chức, quản lý các công tác liên quan đến trợ cấp khó khăn; thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, nâng lương, chuyển ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp độc hại, bảo hộ lao động, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác… theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Theo dõi, cấp giấy nghỉ phép; thực hiện công tác chấm công, phân loại hiệu quả công tác của viên chức, người lao động hằng tháng.
3. Các công tác khác:
- Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành; làm thư ký các cuộc họp của đơn vị và chi bộ;
- Thực hiện xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và dự thảo các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc lĩnh vực được phân công; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.