logo
logo
Phòng Hành chính - Quản trị

I. GIỚI THIỆU
Phòng Hành chính - Quản trị được thành lập theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐT ngày 15/12/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Phòng được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiệm vụ hành chính, văn thư lưu trữ, lái xe, quản lý nhà công vụ, quản lý dịch vụ bảo vệ của phòng Tổ chức Hành chính với nhiệm vụ quản trị thiết bị, quản lý cơ sở vật chất, quản lý dự án của Trung tâm Đào tạo nghề và Ứng dụng.
 II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Chức năng
Phòng Hành chính - Quản trị là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá và cải tiến các lĩnh vực công tác: hành chính, tổng hợp; văn thư, lưu trữ; quốc phòng, an ninh; xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của Trường.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác hành chính, tổng hợp
- Tổ chức xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của Trường theo từng giai đoạn: tuần, tháng, quý, học kỳ, năm học và các giai đoạn phát triển của Trường;
- Sắp xếp lịch làm việc của lãnh đạo Trường với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Trường; tổ chức họp giao ban công tác chuyên môn của Trường, các cuộc họp của Ban Giám hiệu liên quan đến công tác hành chính - quản trị; soạn thảo thông báo kết luận giao ban công tác chuyên môn hằng tháng;
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính;
- Quản lý, theo dõi về công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ; theo dõi, cấp bảng tên cho viên chức, người lao động;
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các hội nghị, hội thảo...; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết; tổ chức thăm ốm, đau, hiếu, hỉ; tổ chức ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác với các trường, viện đào tạo trong nước và các hoạt động chung của Trường;
- Quản lý, điều hành xe ô tô công để phục vụ các hoạt động của Trường;
- Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy xác nhận và các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng ủy quyền;
- Tiếp đón, đăng ký và theo dõi việc lưu trú của khách trong khu vực nhà công vụ.
2.2. Công tác văn thư, lưu trữ
- Tổ chức thực hiện công tác văn thư cơ quan: đăng ký, thực hiện thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; tiếp nhận, đăng ký văn bản đến, trình, chuyển giao văn bản đến; sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản; quản lý sổ đăng ký văn bản; quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của Trường theo quy định (trừ con dấu của tổ chức Đảng, đoàn thể);
- Soạn thảo, ban hành văn bản của Trường thuộc các lĩnh vực hành chính, tổng hợp, văn thư - lưu trữ; hướng dẫn nghiệp vụ hành chính, văn thư - lưu trữ cho các đơn vị trong Trường;
- Tổ chức lưu trữ cơ quan: lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; 
- In, lưu giữ, cấp phát các loại phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo quy định của Trường.
2.3. Công tác quốc phòng, an ninh
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai trong Trường;
- Quản lý các hoạt động ra vào cơ quan của đối tác, khách hàng đến liên hệ công tác.
2.4. Công tác xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của Trường
- Xây dựng kế hoạch đầu tư: xây dựng cơ bản; mua sắm trang thiết bị, vật tư; cây xanh; cải tạo, sửa chữa; bảo trì cơ sở vật chất của Trường hằng năm và theo từng giai đoạn phát triển;
- Lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng, dự án mua sắm trang thiết bị, vật tư đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện công tác xây dựng; sửa chữa, cải tạo; mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập và nghiên cứu;
- Thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường trong khuôn viên Trường;
- Xây dựng định mức sử dụng cơ sở vật chất, dụng cụ, văn phòng phẩm, nhiên liệu cho các đơn vị và cá nhân trong Trường theo quy định;
- Tham gia lập kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Tổ chức thực hiện công tác phục vụ nhà hiệu bộ, nhà công vụ;
- Tổ chức thực hiện công tác phục vụ giảng đường, bao gồm: đóng, mở cửa, bố trí thiết bị giảng dạy, phục vụ nước uống cho giảng viên và sinh viên;
- Trang trí các buổi lễ, hội nghị, hội thảo và các ngày lễ lớn trong năm.
2.5. Các công tác khác
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
III. TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG 
 
 TT
Họ và tên
Nhiệm vụ cụ thể
 1    
 
 
ThS. Nguyễn Vân Trạm, Phụ trách phòng
ĐT: 0942 000 749
Email: nguyenvantram@muce.edu.vn
1. Nhiệm vụ chung
-    Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật toàn bộ hoạt động của phòng Phòng Hành chính - Quản trị; quản lý chung tất cả các hoạt động thuộc nhiệm vụ của phòng.
-    Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược phát triển Nhà trường, xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược hằng năm và từng giai đoạn phát triển; tham mưu các hoạt động phát triển về hành chính, quản trị của Nhà trường.
-    Quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Quản trị theo đúng quy định của Nhà nước và của Nhà trường.
2. Nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ
2.1.Công tác hành chính, tổng hợp
-    Tổ chức xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của Trường theo từng giai đoạn: tuần, tháng, quý, học kỳ, năm học và các giai đoạn phát triển của Trường.
-    Tổ chức sắp xếp lịch làm việc của lãnh đạo Trường với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Trường; tổ chức họp giao ban công tác chuyên môn của Trường, các cuộc họp của Ban Giám hiệu liên quan đến công tác hành chính - quản trị.
-    Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính;
-    Quản lý, theo dõi về công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ của viên chức, người lao động khu B.
-    Xây dựng kế hoạch, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các hội nghị, hội thảo...; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết; tổ chức thăm ốm, đau, hiếu, hỉ; tổ chức ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác với các trường, viện đào tạo trong nước và các hoạt động chung của Trường;
-    Quản lý, điều hành xe ô tô công để phục vụ các hoạt động của Trường;
-    Ký giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy xác nhận và các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng ủy quyền.
-    Quản lý chung nhà công vụ.
2.2.Công tác văn thư, lưu trữ
-    Tổ chức thực hiện công tác văn thư cơ quan, lưu trữ cơ quan.
-    Tổ chức soạn thảo, ban hành văn bản của Trường thuộc các lĩnh vực hành chính, tổng hợp; văn thư - lưu trữ; quốc phòng, an ninh; xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của Trường
-    Quản lý công tác in, lưu giữ, cấp phát các loại phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của Trường.
2.3.Công tác quốc phòng, an ninh
-    Quản lý chung công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai trong Trường; trực tiếp xử lý công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai tại khu B.
-    Quản lý các hoạt động ra vào cơ quan của đối tác, khách hàng đến liên hệ công tác tại khu B.
2.4.Công tác xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của Trường
-    Tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư: xây dựng cơ bản; mua sắm trang thiết bị, vật tư; cây xanh; cải tạo, sửa chữa; bảo trì cơ sở vật chất của Trường hằng năm và theo từng giai đoạn phát triển;
-    Quản lý chung các dự án đầu tư xây dựng; dự án sửa chữa, cải tạo; dự án mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập và nghiên cứu đúng quy định của pháp luật hiện hành;
-    Quản lý công tác trồng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường trong khuôn viên Trường ở khu B;
-    Tổ chức xây dựng định mức sử dụng cơ sở vật chất, dụng cụ, văn phòng phẩm, nhiên liệu cho các đơn vị và cá nhân trong Trường theo quy định;
-    Tổ chức lập kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành;
-    Tổ chức thực hiện công tác phục vụ nhà hiệu bộ, giảng đường khu B.
2.5.Các công tác khác
-    Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
-    Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị;
-    Tỏ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
-    Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
-    Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
-    Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
-    Giảng dạy kiêm nhiệm.
 2    
 
 
ThS. Phó Trưởng phòng
ĐT: 0942000754
Email: nguyenthanhhai@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành hoạt động của phòng; được Trưởng phòng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác.
-    Thay mặt Trưởng phòng quản lý, điều hành và giải quyết các công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác vắng.
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ
2.1.Công tác hành chính, tổng hợp
-    Quản lý, theo dõi về công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ của viên chức, người lao động khu A.
-    Tham gia tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các hội nghị, hội thảo...; công tác phục vụ lễ tân, khánh tiết; tổ chức thăm ốm, đau, hiếu, hỉ và các hoạt động chung của Trường.
-    Tổ chức tiếp đón và theo dõi việc lưu trú của khách trong khu vực nhà công vụ.
2.2.Công tác văn thư, lưu trữ
-    Soạn thảo, lưu trữ các văn bản của Trường thuộc các lĩnh vực được phân công.
2.3.Công tác quốc phòng, an ninh
-    Trực tiếp xử lý công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai tại khu A.
-    Quản lý các hoạt động ra vào cơ quan của đối tác, khách hàng đến liên hệ công tác tại khu A.
2.4.Công tác xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của Trường
-    Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
-    Tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ bản; công tác cải tạo, sửa chữa; bảo trì cơ sở vật chất của Trường hằng năm và theo từng giai đoạn phát triển.
-    Tham gia xây dựng định mức sử dụng cơ sở vật chất, dụng cụ, văn phòng phẩm, nhiên liệu cho các đơn vị và cá nhân trong Trường theo quy định.
-    Tham gia lập kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.
-    Quản lý công tác trồng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường trong khuôn viên Trường ở khu A.
-    Tổ chức thực hiện công tác phục vụ nhà công vụ, giảng đường khu A.
2.5.Các công tác khác
-    Tham gia xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành.
-    Tham gia xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị.
-    Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị.
-    Tham gia quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành.
-    Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Tham gia hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
-    Giảng dạy kiêm nhiệm.
 3    
 
 
KS. Chuyên viên về quản trị công sở
ĐT: 0918011265
Email: nguyenchiquoc@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ
2.1.Công tác hành chính, tổng hợp
-    Thực hiện công tác trang trí tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các hội nghị, hội thảo...; tham gia phục vụ lễ tân, khánh tiết.
-    Tham gia tiếp đón khách trong khu vực nhà công vụ.
2.2.Công tác văn thư, lưu trữ
-    Soạn thảo, lưu trữ các văn bản của Trường thuộc các lĩnh vực được lãnh đạo phòng phân công.
2.3.Công tác quốc phòng, an ninh
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
-    Kiểm tra công trình, nhà cửa đảm bảo tốt về phòng, chống cháy nổ; phòng, chống lụt bão.
2.4.Công tác xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của Trường
-    Giúp trưởng phòng quản lý toàn bộ hồ sơ có liên quan đến tài sản, trang thiết bị trong trường.
-    Giúp trưởng phòng quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị trong trường.
-    Giúp trưởng phòng quản lý các hợp đồng cho thuê tài sản, cơ sở vật chất của Nhà trường.
-    Xây dựng kế hoạch, đề xuất sửa chữa nhỏ; mua vật tư xây dựng phục vụ cho sửa chữa nhỏ.
-    Thường xuyên kiểm tra và đề nghị sửa chữa nhỏ đối với các hạng mục công trình trong nhà trường đảm bảo an toàn.
-    Lập dự toán đối với công việc sửa chữa thường xuyên, sửa chữa nhỏ và một số công việc sửa chữa khác khi được phân công.
-    Giám sát thi công công tác sửa chữa.
-    Kiểm tra công việc làm vệ sinh, tưới cây.
2.5.Các công tác khác
-    Tham gia xây dựng quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành.
-    Tham gia thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị.
-    Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Tham gia hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
-    Giảng dạy kiêm nhiệm.
 
 4    
 
 
Ths. Chuyên viên về quản trị công sở
ĐT: 0858354279
Email: nguyenvantuong@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ
2.1.Công tác hành chính, tổng hợp
-    Thực hiện công tác trực kỹ thuật: âm thanh, ánh sáng, điện, quạt khi tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp tuyến ...; tham gia phục vụ lễ tân, khánh tiết.
2.2.Công tác văn thư, lưu trữ
-    Soạn thảo, lưu trữ các văn bản của Trường thuộc các lĩnh vực được lãnh đạo phòng phân công.
2.3.Công tác quốc phòng, an ninh
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
-    Kiểm tra hệ thống điện, nước chung trong toàn trường đảm bảo tốt công tác phòng, chống cháy nổ; phòng, chống lụt bão.
-    Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.
2.4.Công tác xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của Trường
-    Quản lý công tác sửa chữa điện, nước.
-    Quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị.
-    Tham mưu công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa thường xuyên, đột xuất trong quá trình vận hành đối với các thiết bị điện, thang máy, hệ thống Camera, điện thoại.
-    Phối hợp với các đơn vị xây dựng phương án bảo trì máy móc, thiết bị; hệ thống thang máy, máy phát điện, hệ thống điện, nước (bao gồm cả hệ thống lọc nước tinh khiết).
-    Tham gia các dự án mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập và nghiên cứu; mua sắm máy móc, dụng cụ, trang thiết bị điện theo đề nghị được duyệt.
-    Trực điện khu B.
-    Quản lý hệ thông điện trong toàn Trường; chỉ số điện, nước.
-    Lập dự toán các công tác điện, nước.
2.5.Các công tác khác
-    Tham gia xây dựng quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành.
-    Tham gia thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị.
-    Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Tham gia hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
-    Giảng dạy kiêm nhiệm.
 5    
 
 
Ths. Chuyên viên về kế hoạch đầu tư
ĐT: 0989431497
Email: nguyenvanhoan@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ
2.1.Công tác hành chính, tổng hợp
-    Tham gia tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các hội nghị, hội thảo...; công tác phục vụ lễ tân, khánh tiết; tổ chức thăm ốm, đau, hiếu, hỉ và các hoạt động chung của Trường.
-    Quản lý website của phòng;
-    Quản lý, cập nhật thông tin lên website của Trường theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.
2.2.Công tác văn thư, lưu trữ
-    Soạn thảo, lưu trữ các văn bản của Trường thuộc các lĩnh vực được lãnh đạo phòng phân công.
2.3.Công tác quốc phòng, an ninh
-    Tham gia công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai trong Trường
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
2.4.Công tác xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của Trường
-    Tham gia quản lý dự án các dự án được phân công.
-    Tham gia các dự án mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất được phân công.
-    Tham gia kiểm tra hồ sơ năng lực các nhà thầu tham gia dự án, kiểm tra hồ sơ tư vấn xây dựng, hồ sơ thi công xây dựng, kiểm tra hiện trường xây dựng.
-    Tham gia kiểm tra hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán của nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công.
-    Tham gia giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư.
-    Tham gia lập dự toán các hạng mục được giao; lập dự toán các hạng mục sửa chữa vừa trở lên.
-    Chuyên gia công tác đấu thầu.
2.5.Các công tác khác
-    Tham gia xây dựng quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành.
-    Tham gia thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị.
-    Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Tham gia hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
-    Giảng dạy kiêm nhiệm.
 6    
 
 
Ths. Chuyên viên về kế hoạch đầu tư
ĐT: 0987645664
Email: lehuuha@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ
2.1.Công tác hành chính, tổng hợp
-    Tham gia tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các hội nghị, hội thảo...; công tác phục vụ lễ tân, khánh tiết; tổ chức thăm ốm, đau, hiếu, hỉ và các hoạt động chung của Trường.
-    Đầu mối liên hệ với các Sở, Ban, Ngành về công việc chung của công tác quản lý dự án để giúp lãnh đạo giải quyết công việc.
2.2.Công tác văn thư, lưu trữ
-    Soạn thảo văn bản liên quan đến công tác quản lý dự án.
-    Thực hiện công tác văn thư lưu, chuyển công văn đi, đến liên quan đến công tác quản lý dự án; photocoppy các văn bản giấy tờ phục vụ quản lý dự án.
2.3.Công tác quốc phòng, an ninh
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
2.4.Công tác xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của Trường
-    Tham gia quản lý dự án các dự án được phân công.
-    Kiểm tra hồ sơ năng lực các nhà thầu tham gia dự án, kiểm tra hồ sơ tư vấn xây dựng, hồ sơ thi công xây dựng, kiểm tra hiện trường xây dựng.
-    Kiểm tra hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán của nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công.
-    Giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư.
-    Ký, ký nháy hồ sơ kinh tế, kỹ thuật xây dựng công trình do cá nhân phụ trách.
-    Lập dự toán các hạng mục được giao.
-    Chuyên gia công tác đấu thầu.
2.5.Các công tác khác
-    Tham gia xây dựng quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành.
-    Tham gia thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị.
-    Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Tham gia hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 7    
 
 
Ths. Chuyên viên về quản trị công sở
ĐT: 0778523957
Email: nguyenthingocle@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ
2.1.Công tác hành chính, tổng hợp
-    Tham gia tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các hội nghị, hội thảo...; công tác phục vụ lễ tân, khánh tiết; tổ chức thăm ốm, đau, hiếu, hỉ và các hoạt động chung của Trường.
-    Thư ký các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Trường thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; thư ký công tác đảng của chi bộ, quản lý lệ phí đảng.
-    Giúp Trưởng phòng tổng hợp báo cáo giao ban hàng tháng; hỗ trợ công tác cải cách hành chính của phòng.
2.2.Công tác văn thư, lưu trữ
-    Soạn thảo, lưu trữ các văn bản của Trường thuộc các lĩnh vực được lãnh đạo phòng phân công.
-    Lưu trữ các văn bản của chi bộ.
2.3.Công tác quốc phòng, an ninh
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
2.4.Công tác xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của Trường
-    Mua vật tư, văn phòng phẩm, dụng cụ, trang thiết bị, nước uống theo đề nghị được duyệt.
-    Lập phiếu nhập, xuất vật tư văn phòng phẩm, trang thiết bị.
-    Tổng hợp tình hình hình sử dụng vật tư văn phòng phẩm, trang thiết bị của các đơn vị theo định kỳ và theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường.
-    Tổng hợp tình hình sử dụng vật tư văn phòng phẩm, theo từng học kỳ của Phòng Hành chính - Quản trị (theo vị trí từng tòa nhà và nhân viên phục vụ). 
-    Lập sổ theo dõi theo dõi tài sản, máy móc, thiết bị chung trong toàn trường.
-    Lập biên bản kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã xuất dùng.
-    Phối hợp với phòng Tài chính kế toán đối chiếu về tài sản, máy móc, thiết bị.
-    Phối hợp với phòng Tài chính kế toán nhập tài sản, máy móc, thiết bị vào phần mềm quản lý tài sản; cập nhật sửa chữa thiết bị vào danh mục theo dõi tài sản.
-    Thực hiện các báo cáo tổng hợp về tài sản, máy móc, thiết bị khi có yêu cầu.
2.5.Các công tác khác
-    Tham gia xây dựng quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành.
-    Tham gia thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị.
-    Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Tham gia hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 8    
 
 
Cử nhân - Văn thư viên
ĐT: 0903055460
Email: din hthiquynhanh@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ
2.1.Công tác hành chính, tổng hợp
-    Tham gia tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các hội nghị, hội thảo...; công tác phục vụ lễ tân, khánh tiết; tổ chức thăm ốm, đau, hiếu, hỉ và các hoạt động chung của Trường.
-    Đặt tiệc tiếp khách; đặt hoa sự kiện; đặt vé, chỗ ở, khách sạn cho khách khi có yêu cầu của lãnh đạo Nhà trường.
-    Thực hiện công tác cải cách hành chính.
-    Giúp Trưởng phòng xây dựng báo cáo liên quan đến nhiệm vụ hành chính.
2.2.Công tác văn thư, lưu trữ
-    Tổ chức thực hiện công tác văn thư cơ quan: đăng ký, thực hiện thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; tiếp nhận, đăng ký văn bản đến, trình, chuyển giao văn bản đến; sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản; quản lý sổ đăng ký văn bản; quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của Trường theo quy định (trừ con dấu của tổ chức Đảng, đoàn thể);
-    Soạn thảo, ban hành văn bản của Trường thuộc các lĩnh vực hành chính, tổng hợp, văn thư - lưu trữ; hướng dẫn nghiệp vụ hành chính, văn thư - lưu trữ cho các đơn vị trong Trường;
-    Tổ chức lưu trữ cơ quan: lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; 
2.3.Công tác quốc phòng, an ninh
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
2.4.Công tác xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của Trường
-    Triển khai việc in ấn, cấp phát, lưu trữ, sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.
-    Theo dõi báo cáo về tình hình in ấn, cấp phát, lưu trữ, sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.
2.5.Các công tác khác
-    Tham gia xây dựng quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành.
-    Tham gia thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị.
-    Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Tham gia hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 9    
 
 
KTV - Nhân viên kỹ thuật
ĐT: 0935626590
Email: phamtanquoc@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ
2.1.Công tác hành chính, tổng hợp
-    Thực hiện công tác trực kỹ thuật: âm thanh, ánh sáng, điện, quạt khi tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp tuyến ....
2.2.Công tác văn thư, lưu trữ
-    Soạn thảo, lưu trữ các văn bản của Trường thuộc các lĩnh vực được lãnh đạo phòng phân công.
2.3.Công tác quốc phòng, an ninh
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
2.4.Công tác xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của Trường
-    Tham mưu cho lãnh đạo phòng kế hoạch bảo trì; kế hoạch sửa chữa, mua sắm mới thiết bị CNTT và các thiết bị khác phục vụ công tác CNTT tại Trường.
-    Quản trị mạng hệ thống máy tính của Trường: cài đặt, cấu hình hệ thống mạng nội bộ, phòng thực hành máy tính, đảm bảo các kết nối của hệ thống máy tính (máy tính nhân viên) hoạt động tốt. Có kế hoạch cài đặt, sao lưu (backup) dự phòng hệ thống, cơ sở dữ liệu. Hỗ trợ giảng viên và sinh viên trong các vấn đề sử dụng máy tính.
-    Tham gia xây dựng, bảo quản, vận hành hệ thống thiết bị thông tin internet, mạng Wifi của Trường.
-    Quản lý, trực kỹ thuật và trực phòng giao nhận máy chiếu khu B.
-    Quản lý phòng máy tính thực hành khu B.
-    Quản lý thiết bị phòng học trực tuyến đa năng khu B (phòng họp BGH, phòng tầng 8 Nhà hiệu bộ).
-    Tham gia hỗ trợ kỹ thuật các cuộc thi tin học, sát hạch ở các phòng máy thực hành.
2.5.Các công tác khác
-    Tham gia xây dựng quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành.
-    Tham gia thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị.
-    Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Tham gia hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 10  
 
Nhân viên lái xe
ĐT: 0935460567
Email: lephuonghung@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết công việc được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ
2.1.Công tác hành chính, tổng hợp
-    Tham gia tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các hội nghị, hội thảo...; công tác phục vụ lễ tân, khánh tiết; tổ chức thăm ốm, đau, hiếu, hỉ và các hoạt động chung của Trường.
-    Phục vụ xe, đưa đón, phục vụ lãnh đạo đi công tác; đưa đón lãnh đạo Bộ, khách của Trường đến công tác.
-    Hỗ trợ lãnh đạo phòng điều động xe, phương tiện đi lại khi Trường tổ chức sự kiện.
-    Phục vụ xe cho các công tác khác của Trường.
2.2.Công tác văn thư, lưu trữ
-    Chuyển thư, công chứng và các công việc khác thuộc văn thư, lưu trữ của phòng. 
2.3.Công tác quốc phòng, an ninh
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
2.4.Công tác xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của Trường
-    Đề xuất sửa chữa, tu bổ xe ô tô của Trường.
-    Đề xuất phương án, thuê xe, hợp đồng xe khi Nhà trường tổ chức sự kiện thiếu phương tiện đưa, đón.
2.5.Các công tác khác
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 11  
 
KTV. Nhân viên kỹ thuật
ĐT: 0942518523
Email: nguyenvandong@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể
-    Sửa chữa điện, nước theo đề nghị được duyệt.
-    Kiểm tra hệ thống điện, nước trong toàn trường đề xuất sửa chữa.
-    Tham gia bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
-    Đảm bảo tốt âm thanh, ánh sáng phục vụ cho hội họp, học tập, sinh hoạt và các hoạt động khác.
-    Quản lý máy móc, thiết bị được phân công phụ trách.
-    Đề xuất biện pháp tiết kiệm điện, nước.
-    Ghi thu đồng hồ điện khu A hàng tháng.
-    Trực điện, trực kỹ thuật khu A.
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 12  
 
Nhân viên phục vụ
ĐT: 0373442515
Email: lethanhdien@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết công việc được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể
-    Chăm sóc cây xanh; trồng cây, trồng cỏ theo quy hoạch; thu dọn sau khi cắt cỏ.
-    Tưới nước, bón phân, xử lý các bệnh về cây, nhặt cỏ dại.
-    Theo dõi cây cao, có tán lớn, đề xuất đốn cây, tỉa cành.
-    Treo và cất cờ phướn, cờ Tổ quốc trước và sau Lễ hội. Khu B.
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 13  
 
Nhân viên phục vụ
ĐT: 0357849920
Email: phankean@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết công việc được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể
-    Chăm sóc cây xanh; trồng cây, trồng cỏ theo quy hoạch; cắt cỏ.
-    Tưới nước, bón phân, xử lý các bệnh về cây, nhặt cỏ dại.
-    Theo dõi cây cao, có tán lớn, đề xuất đốn cây, tỉa cành.
-    Treo và cất cờ phướn, cờ Tổ quốc trước và sau Lễ hội Khu B.
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 14  
 
Nhân viên phục vụ
ĐT: 0934937800
Email: letrungdung@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết công việc được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể
-    Chăm sóc cây xanh; trồng cây, trồng cỏ theo sự phân công; cắt cỏ.
-    Tưới nước, bón phân, nhặt cỏ dại.
-    Theo dõi cây cao, có tán lớn, đề xuất đốn cây, tỉa cành; thu dọn lá dừa khô.
-    Treo và cất cờ phướn, cờ Tổ quốc trước và sau Lễ hội Khu A.
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 
 15  
 
Nhân viên phục vụ
ĐT: 0918427615
Email: dothiphuongnam@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết công việc được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể
-    Giảng đường A3: Quét dọn phòng học (nếu có), phòng nước giáo viên, khu WC, cầu thang, cửa.
-    Giảng đường A4: Quét dọn phòng học, phòng nước giáo viên, khu WC; Quét, lau cầu thang bộ, hành lang, cửa.
-    Sân đường: Quét lối đi từ nhà xe giáo viên đến giảng đường A4, trước và sau CLB Bóng bàn, trên sân A4, trước và sau sân A3, dọc đường phía Nam sau giảng đường A2, phía sau nhà A1.
-    Phục vụ nước uống cho giáo viên và sinh viên.
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 16  
 
 
Nhân viên phục vụ
ĐT: 0352507321
Email: nguyenthihonglich@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết công việc được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể
-    Phục vụ các phòng: Khánh tiết, Ban giám hiệu, Chủ tịch HĐT, phòng họp, phòng chấm thi.
-    Quét, lau cầu thang bộ, cầu thang thoát hiểm, hành lang, cửa, nhà vệ sinh từ tầng 1- tầng 3. Tắt điện khu vệ sinh trước khi ra về.
-    Quét, lau thang máy số 1.
-    Mở và khóa cửa Nhà hiệu bộ.
-    Tham gia quét dọn, nhổ cỏ: bãi cỏ trước Nhà hiệu bộ, ngoài cổng số 1 (phía Nam).
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 17  
 
 
Nhân viên phục vụ
ĐT: 0857320121
Email: truongthiluyen@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết công việc được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể
-    Quét dọn phòng học Giảng đường B2 (phía Bắc), phòng nước giáo viên.
-    Quét, lau cầu thang bộ, thang máy, hành lang, cửa, thanh Inox, khu vệ sinh từ tầng 1- tầng 5 và tum thang.
-    Phục vụ nước uống cho giáo viên và sinh viên.
-    Sân đường: Nhổ cỏ trên sân giảng đường (không tính phần cỏ đậu); Tham gia quét dọn, nhổ cỏ: bãi đổ ô tô trước Giảng đường B2.
-    Cổng trường: Cổng số 3 lối vào nhà xe sinh viên.
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 18  
 
 
Nhân viên phục vụ
ĐT: 0915062287
Email: nguyenthiyennhi@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết công việc được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể
-    Nhà làm việc A1: Quét dọn hành lang, khu vệ sinh, cầu thang, cửa (trừ phía sau nhà A1).
-    Giảng đường A2: Quét dọn phòng học, phòng nước giáo viên, khu vệ sinh. Quét, lau cầu thang bộ, hành lang, cửa.
-    Sân đường: Quét dọn trên sân A1-A2, lối đi về Ký túc xá, trước các Trung tâm, đường vào và sân Khu thí nghiệm (B1 cũ), trước sân phòng làm việc các Khoa (B2 cũ).
-    Cổng trường: Cổng chính khu A.
-    Phục vụ nước uống cho giáo viên và sinh viên.
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 19  
 
Nhân viên phục vụ
ĐT: 0862434954
Email: phamthitinh@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết công việc được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể
-    Nhà công vụ: Quét dọn phòng ở, hành lang, sân vườn. Chuẩn bị phòng ở cho khách. Nấu ăn theo yêu cầu của khách (nếu có).
-    Tưới nước thảm cỏ Nhà công vụ.
-    Sân đường: Quét dọn từ căng tin về nhà công vụ, trên sân KTX sinh viên quốc tế.
-    Thư viện: Quét dọn hành lang tầng 1, tầng 2 (mỗi tuần 1 lần).
-    Quản lý và trực phòng giao nhận máy chiếu khu A.
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 20  
 
ĐT: 0855511435
Email: dangthithuhang@muce.edu.vn
1.    Nhiệm vụ chung
-    Chủ động thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết công việc được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể
-    Quét dọn phòng học, phòng máy vi tính Giảng đường B2 (phía Nam), Hội trường B2 tầng 1.
-    Quét, lau cầu thang bộ, hành lang, cửa, thanh Inox, khu vệ sinh từ tầng 1- tầng 5 và tum thang.
-    Phục vụ nước uống cho giáo viên và sinh viên.
-    Sân đường: Nhổ cỏ trên sân giảng đường (không tính phần cỏ đậu); Tham gia quét dọn, nhổ cỏ: bãi đổ ô tô trước Giảng đường B2.
-    Cổng trường: Cổng số 3 lối vào nhà xe sinh viên.
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 
 21  
 
Nhân viên phục vụ
ĐT: 0359132829
Email: doanthisang@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết công việc được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể
-    Nhà thi đấu: Quét dọn trong sân thi đấu, ghế khán giả, nhà vệ sinh Nam - Nữ, phòng tắm, phòng thay đồ vận động viên, cầu thang, lan can, cửa, sân ngoài nhà.
-    Sân thể thao ngoài trời: Quét dọn, thu gom rác các sân: bóng đá mini, tennis, bóng rổ, bóng chuyền.
-    Sân đường: Quét dọn các đường dọc, đường ngang trên toàn khu vực GDTC; Quét lối đi từ cổng chính vào nhà xe cán bộ giáo viên, từ cổng số 3 vào Nhà gỗ; Quét đường bãi đỗ ô tô từ phía Nam đường vào Nhà hiệu bộ đến khu GDTC.
-    Cổng trường: cổng số 2 lối vào nhà xe cán bộ, khu thư viện mới.
-    Phục vụ nước uống cho giáo viên và sinh viên.
-    Trực phòng giao nhận máy chiếu khu B (đột xuất) khi có yêu cầu.
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 
 22  
 
Nhân viên phục vụ
ĐT: 0368615946
Email:nguyenthibichlan@muce.edu.vn
1.      Nhiệm vụ chung
-    Chủ động thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết công việc được giao;
-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.      Nhiệm vụ cụ thể
-    Phục vụ phòng họp tầng 4, phòng học tầng 8, phòng truyền thống.
-    Quét, lau cầu thang bộ, cầu thang thoát hiểm, thang máy, hành lang, cửa, nhà vệ sinh từ tầng 4 đến tầng 8. Tắt điện khu vệ sinh trước khi ra về.
-    Quét dọn các phòng, cầu thang tầng 11 ra sân thượng.
-    Quét, lau thang máy số 2.
-    Tham gia quét dọn, nhổ cỏ: bãi cỏ trước Nhà hiệu bộ, ngoài cổng số 1 (phía Bắc).
-    Tham gia thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
 
 
IV. ĐỊA CHỈLIÊN HỆ:
Phòng Hành chính - Quản trị, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên.
ĐT: (84).0257.842686; Email: phonghanhchinhquantri@muce.edu.vn