logo
logo
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 
1.    TS Trịnh Tiến Dũng, Phụ trách phòng – ĐT: 0916.86.39.68
1.1.    Nhiệm vụ chung
1.1.1.   Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật toàn bộ hoạt động của phòng Quản lý chất lượng; quản lý chung tất cả các hoạt động thuộc nhiệm vụ của phòng.
1.1.2.   Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược phát triển các hoạt động về đảm bảo chất lượng và khảo thí của Nhà trường.
1.1.3.   Quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo chất lượng và khảo thí theo các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng và của Nhà trường.
1.2.    Nhiệm vụ cụ thể
1.2.1.   Công tác đảm bảo chất lượng
1.2.1.1.Xây dựng kế hoạch, quy trình và quản lý việc triển khai thực hiện kế hoạch, quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục;
1.2.1.2.Xây dựng kế hoạch và quản lý việc triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến sau kiểm định đánh giá ngoài cơ sở giáo dục;
1.2.1.3.Xây dựng chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường;
1.2.1.4.Hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện điều kiện đảm bảo chất lượng của các đơn vị trong Nhà trường;
1.2.1.5.Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động khác về công tác đảm bảo chất lượng;    
1.2.1.6.Tổ chức xây dựng các báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng.
1.2.2.   Công tác khảo thí
1.2.2.1.Xây dựng và quản lý việc triển khai thực hiện các quy chế, quy định, quy trình về công tác khảo thí;
1.2.2.2.Tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi nhằm đảm bảo chất lượng các kỳ thi;
                      -     Tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp;
                      -     Quản lý điều kiện dự thi;
                      -     Quản lý, lưu trữ, bảo mật đề thi;
1.2.2.3.Tổ chức xây dựng các báo cáo kết quả định kỳ về công tác thi, đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường.
1.2.3.   Quản lý cơ sở vật chất, tài sản của phòng
1.2.4.   Quản lý công tác thi đua khen thưởng của phòng
1.2.5.   Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của phòng
1.2.6.   Tham gia giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp
1.2.7.   Tham gia họp Hội đồng: Khoa học và đào tạo, tuyển sinh, tốt nghiệp, xét kết quả học tập, thi đua khen thưởng… khối viên chức, người lao động
2.    Th.S Phạm Ngọc Tân, Phó trưởng phòng – ĐT: 0935.589.278
2.1.    Nhiệm vụ chung
2.1.1.   Giúp Phụ trách phòng quản lý, điều hành hoạt động của phòng; được phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác;
2.1.2.   Thay mặt quản lý, điều hành và giải quyết các công việc của phòng khi Phụ trách phòng đi công tác vắng;
2.1.3.   Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
2.2.    Nhiệm vụ cụ thể
2.2.1.   Công tác đảm bảo chất lượng
2.2.1.1.Xây dựng kế hoạch, quy trình và quản lý việc triển khai thực hiện kế hoạch, quy trình công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài chương trình đào tạo;
2.2.1.2.Xây dựng kế hoạch và quản lý việc triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến sau kiểm định đánh giá ngoài chương trình đào tạo;
2.2.1.3.Xây dựng chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Nhà trường;
2.2.1.4.Tổ chức thăm dò của người học, phối hợp với các đơn vị tổ chức lấy ý kiến người học nhận xét, đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên, đánh giá chất lượng giờ dạy của giảng viên;
2.2.1.5.Theo dõi công tác 3 công khai theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2.2.1.6.Thực hiện các báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.
2.2.2.   Công tác khảo thí
2.2.2.1.Quản lý, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi kết thúc học phần;
2.2.2.2.Tổ chức và quản lý công tác chấm thi, chấm phúc khảo thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp;
                      -     Quản lý, trực tiếp rút đề từ ngân hàng đề thi;
                      -     Quản lý, lưu trữ bài thi;
                      -     Quản lý phần mềm thi trực tuyến;
2.2.2.3.Thực hiện các báo cáo về công tác khảo thí theo yêu cầu.
2.2.3.   Tham gia giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp.
2.2.4.   Thực hiện các công tác khác do Phụ trách phòng phân công
3.    CN Lê Thị Kim Loan, Chuyên viên. ĐT: 0918.12.09.39
3.1       Nhiệm vụ chung
3.1.1      Thực hiện các nhiệm vụ của công tác đảm bảo chất lượng theo sự phân công;
3.1.2      Thực hiện các nhiệm vụ của công tác khảo thí theo nhiệm vụ được phân công;
3.2       Nhiệm vụ cụ thể
3.2.1      Thực hiện các nghiệp vụ khảo thí đối với các lớp đại học chính quy, liên kết ngoài trường, thuộc khoa Kinh tế & Quản lý xây dựng + khoa Kiến trúc: in sao đề thi kết thúc học phần, trực thi, nhận bài thi, làm phách, gửi bài thi cho trưởng bộ môn các khoa được phân công phụ trách; nhận lại bài thi đã chấm, vào điểm, gửi điểm về các khoa được phân công phụ trách; nhận đơn phúc khảo, gửi bài phúc khảo về các khoa chấm, nhận kết quả phúc khảo thông báo cho sinh viên; lưu trữ bài thi, các thông tin thuộc lĩnh vực khảo thí theo quy định; lưu trữ điểm thi…;
3.2.2      Thực hiện các nghiệp vụ khảo thí đối với các lớp thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng có giảng viên giảng dạy tại Phân hiệu Đà Nẵng;
3.2.3      Phối hợp kiểm tra tình trạng đóng học phí của sinh viên trước mỗi kỳ thi;
3.2.4      Thực hiện các báo cáo về: Thống kê tình hình giao nhận bài thi của giảng viên; thống kê số lượng sinh viên quy phạm quy chế thi; thống kê về số lượng sinh viên đề nghị phúc khảo, kết quả chấm phúc khảo...;
3.2.5      Thực hiện lấy phiếu khảo sát người học, tổng hợp và lập báo cáo kết quả khảo sát người học thuộc khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng về: hoạt động giảng dạy của giảng viên; hoạt động hướng dẫn thực hành, thí nghiệm; khóa học; chất lượng các hoạt động phục vụ, hỗ trợ của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
3.2.6      Theo dõi tình hình quản lý, sử dụng, kiểm kê tài sản, trang thiết bị của phòng; Dự trù vật tư, văn phòng phẩm của phòng;
3.2.7      Theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động của viên chức trong phòng;
3.2.8      Thực hiện các công tác khác do lãnh đạo phòng phân công.
4.    Th.S Trịnh Liên Hương, Chuyên viên. ĐT: 0913.439.570
4.1       Nhiệm vụ chung
4.1.1      Thực hiện các nhiệm vụ của công tác đảm bảo chất lượng theo sự phân công;
4.1.2      Thực hiện các nhiệm vụ của công tác khảo thí theo nhiệm vụ được phân công;
4.2       Nhiệm vụ cụ thể
4.2.1      Thực hiện các nghiệp vụ khảo thí đối với các lớp đại học chính quy, liên kết ngoài trường thuộc khoa Hạ tầng Kỹ thuật - Công nghệ: in sao đề thi kết thúc học phần, bố trí cán bộ coi thi, giám sát; trực thi, nhận bài thi, làm phách, gửi bài thi cho trưởng bộ môn các khoa được phân công phụ trách; nhận lại bài thi đã chấm, vào điểm, gửi điểm về các khoa được phân công phụ trách; nhận đơn phúc khảo, gửi bài phúc khảo về các khoa chấm, nhận kết quả phúc khảo thông báo cho sinh viên; lưu trữ bài thi, đề thi, đáp án, điều kiện dự thi, các thông tin thuộc lĩnh vực khảo thí theo quy định; lưu trữ điểm thi…;
4.2.2      Thực hiện các nghiệp vụ khảo thí đối với các lớp thuộc khoa Hạ tầng Kỹ thuật – Công nghệ có giảng viên giảng dạy tại Phân hiệu Đà Nẵng;
4.2.3      Tính giờ coi thi cho cán bộ coi thi, giám sát các học phần tổ chức thi trong Nhà trường;
4.2.4      Phối hợp kiểm tra tình trạng đóng học phí của sinh viên trước mỗi kỳ thi;
4.2.5      Thực hiện các báo cáo về: Thống kê tình hình giao nhận bài thi của giảng viên; thống kê số lượng sinh viên quy phạm quy chế thi; thống kê về số lượng sinh viên đề nghị phúc khảo, kết quả chấm phúc khảo...;
4.2.6      Nhận đề thi, điều kiện dự thi của tất cả các học phần tổ chức thi trong Nhà trường. Bàn giao đề, điều kiện dự thi cho cán bộ trực thi theo lịch phân công;
4.2.7      Thực hiện lấy phiếu khảo sát người học, tổng hợp và lập báo cáo kết quả khảo sát người học thuộc khoa Hạ tầng Kỹ thuật – Công nghệ (trừ bộ môn Công nghệ thông tin) về: hoạt động giảng dạy của giảng viên; hoạt động hướng dẫn thực hành, thí nghiệm; khóa học; chất lượng các hoạt động phục vụ, hỗ trợ của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
4.2.8      Thư ký các cuộc họp Phòng, thủ quỹ Phòng;
4.2.9      Thực hiện các công tác khác do lãnh đạo phòng phân công.
5.    Th.S Phạm Huy Khánh, Chuyên viên. ĐT: 0916524834
5.1       Nhiệm vụ chung
5.2.1      Thực hiện các nhiệm vụ của công tác đảm bảo chất lượng theo sự phân công;
5.2.2      Thực hiện các nhiệm vụ của công tác khảo thí theo nhiệm vụ được phân công;
5.2       Nhiệm vụ cụ thể
5.2.1      Tham mưu cho lãnh đạo phòng về phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý của phòng; quản lý phần mềm thi trắc nghiệm - BSC Exam để tổ chức thi kết thúc học phần;
5.2.2      Tạo phòng thi trực tuyến và hỗ trợ giảng viên của tất cả các Khoa trong quá trình tổ chức thi online;
5.2.3      - Thực hiện các nghiệp vụ khảo thí đối với các lớp đại học chính quy, liên kết ngoài trường thuộc khoa Xây dựng: in sao đề thi kết thúc học phần, trực thi, nhận bài thi, làm phách, gửi bài thi cho trưởng bộ môn các khoa được phân công phụ trách; nhận lại bài thi đã chấm, vào điểm, gửi điểm về các khoa được phân công phụ trách; nhận đơn phúc khảo, gửi bài phúc khảo về các khoa chấm, nhận kết quả phúc khảo thông báo cho sinh viên; lưu trữ bài thi, các thông tin thuộc lĩnh vực khảo thí theo quy định; lưu trữ điểm thi…;
5.2.4      Thực hiện các nghiệp vụ khảo thí đối với các lớp thuộc khoa Xây dựng có giảng viên giảng dạy tại Phân hiệu Đà Nẵng;
5.2.5      Phối hợp kiểm tra tình trạng đóng học phí của sinh viên trước mỗi kỳ thi;
5.2.6      Thực hiện các báo cáo về: Thống kê tình hình giao nhận bài thi của giảng viên; thống kê số lượng sinh viên quy phạm quy chế thi; thống kê về số lượng sinh viên đề nghị phúc khảo, kết quả chấm phúc khảo...;
5.2.7      Thực hiện lấy phiếu khảo sát người học, tổng hợp và lập báo cáo kết quả khảo sát người học thuộc khoa Xây dựng, khoa Kiến trúc và các lớp ngành Công nghệ Thông tin) về: hoạt động giảng dạy của giảng viên; hoạt động hướng dẫn thực hành, thí nghiệm; khóa học; chất lượng các hoạt động phục vụ, hỗ trợ của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
5.2.8      Quản lý website của phòng; theo dõi, cập nhật thông tin lên các chuyên mục trên website của Trường;
5.2.9      Thực hiện công tác ba công khai và lưu trữ văn bản thuộc lĩnh vực 3 công khai;
5.2.10        Chủ tịch công đoàn bộ phận;
5.2.11       Phụ trách các công việc tổ chức thi Olympic hằng năm;
5.2.12       Thực hiện các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công.