logo
logo
Phân công nhiệu vụ và nguyên tắc làm việc của trung tâm đào tạo nghè và ứng dụng

 
 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHÈ VÀ ỨNG DỤNG

NĂM HỌC 2023-2024
I.  NHIỆM VỤ CHUNG
- Viên chức, người lao động (VC-NLĐ) làm việc tại Trung tâm Đào tạo nghề và ứng dụng phải thực hiện đúng nội quy, quy chế của nhà trường.
- Giảng dạy theo kế hoạch đào tạo.
- Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc.
- Tham gia tích cực các hoạt động phong trào của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phát động.
- Tham gia xây dựng cơ quan, xây dựng và giữ gìn môi trường cảnh quan, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, kỷ cương, văn minh và khoa học.
- Thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các nội dung liên quan theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.
- Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu đúng quy định thuộc các lĩnh vực phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác liên quan đến công tác quản lý cơ sở vật chất.
 
II.    NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Họ tên - Chức vụ
Công việc phụ trách
Nguyễn Văn Thành
Thạc sĩ Quản ký đô thị
Giám đốc

0913 462 860
nguyenvanthanh@muce.edu.vn
* Phụ trách chung; quản lý và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
* Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
- Quản lý dự án Nhà đa năng (cơ sở Đà Nẵng), hệ thống đường giao thông (khu B). 
- Quản trị và thiết bị.
Cụ thể:
1. Xây dựng kế hoạch đầu tư: Xây dựng cơ bản, tài sản, trang thiết bị, cây xanh, cải tạo sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở vất chất của nhà trường hàng năm và theo từng giai đoạn phát triển.
2. Thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng, dự án mua sắm tài sản, thiết bị, vật tư đúng quy trình, quy định của nhà nước.
3. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng, sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết bị trong nhà trường.
4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo; kế hoạch thực hành, thực tập, hướng dẫn tham quan thực tế cho các hệ đào tạo trong trường. Phối hợp với các đơn vị tổ chức bồi dưỡng, xác định bậc thợ, thi nâng bậc công nhân các nghề xây dựng cho các lớp ngoài trường. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng; phối hợp với các khoa chuyên ngành tổ chức các mô hình thực hành, ứng dụng tại xưởng trường; phối hợp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh gắn đào tạo với ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tổ chức xây dựng kết hợp việc dạy nghề, thực hành nghề nghiệp gắn liền với sản xuất ngoài công trường.
5. Phê duyệt mua sắm vật tư phục vụ giảng dạy thực hành.
6. Quản lý cơ sở vật chất của trung tâm.
7. Tổ chức quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất, đảm bảo sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường.
8. Tổ chức trồng, chăm sóc cây xanh, công viên trong khuôn viên các cơ sở của trường.
9. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ, phòng chống lụt bão; kiểm tra PCCC khu A.
10. Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán thực hiện kiểm kê, thanh lý tài sản định kỳ, đột xuất.
11. Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán lập kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo nguyên tắc quy định của Nhà nước.
12. Xây dựng các văn bản liên quan đến công tác cở sở vật chất nhằm tăng cường công tác quản lý, quản trị cơ sở vật chất trong trường.
13. Chịu trách nhiệm quản lý viên chức, tài sản, thiết bị theo sự phân cấp của trường.
14. Xây dựng định mức sử dụng cở sở vật chất, dụng cụ, văn phòng phẩm, nhiên liệu cho các đơn vị và các nhân trong trường theo quy định.
15. Chỉ đạo việc tổ chức, quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng.
16. Họp giao ban sinh viên.
17. Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản trị Nhà công vụ, Nhà ở tập thể, KTX sinh viên, chỉ đạo khắc phục hư hỏng điện nước do sấm sét, bão lụt, sự cố khác và có biện pháp phòng chống tại Khu A:
- Vệ sinh giảng đường, sân trường trong khuôn viên Khu A do Trung tâm phụ trách.
- Phục vụ giảng đường bao gồm: Đóng, mở cửa, bố trí thiết bị giảng dạy (nếu có), phục vụ nước uống cho giảng viên.
- Chăm sóc cây, tưới cây.
18. Kiểm tra công tác quản trị tại Khu A, quản lý giờ làm việc của nhân viên tại Khu A.
19. Các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.
* Công tác khác:
20. Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Quản lý xây dựng - Khoa xây dựng và Khoa Kiến trúc.
Ngô Đình Châu
Thạc sĩ xây dựng
Phó Giám đốc
0903 595 073
ngodinhchau@muce.edu.vn.vn
* Trực tiếp quản lý/ tham mưu cho giám đốc các lĩnh vực công tác:
1. Phụ trách trang web của Trung tâm, cập nhật thay đổi và hoạt động của đơn vị;
2. Triển khai thực hiện các phần mềm (Hemes, …).
3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản trị, chỉ đạo khắc phục hư hỏng điện nước do sấm sét, bão lụt, sự cố khác và có biện pháp phòng chống tại Khu B (trừ các sự kiện lớn: Lễ khai giảng, 20/11 …):
- Vệ sinh giảng đường, sân trường trong khuôn viên Khu B do Trung tâm phụ trách.
- Phục vụ giảng đường bao gồm: Đóng, mở cửa, bố trí thiết bị giảng dạy (nếu có), phục vụ nước uống cho giảng viên.
- Chăm sóc cây, tưới cây.
4. Kiểm tra công tác quản trị tại Khu B (cây xanh, vệ sinh môi trường), quản lý giờ làm việc của chuyên viên, nhân viên tại Khu B.
5. Đề xuất cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất tại Khu B.
6. Chủ trì công tác thẩm định dự toán các hạng mục cải tạo sửa chữa.
7. Lập các loại báo cáo (trừ báo cáo xây dựng cơ bản).
8. Kiểm tra công tác PCCC khu B.
9. Tham gia Ban chỉ huy phòng chống lụt bão khu B (theo quyết định phân công nhiệm vụ).
10. Thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc của phòng khi Giám đốc đi công tác và thực hiện các công việc do Giám đốc ủy quyền.
11. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công và báo cáo việc thực hiện công việc hàng tháng liên quan đến nhiệm vụ được giao.
* Công tác khác:
12. Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Công nghệ thi công, Khoa xây dựng.
Trần Văn Thái
Thạc sĩ xây dựng
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp
ĐT: 0914 682 463
tranvanthai@muce.edu.vn
 
* Phụ trách công việc:
1. Nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy, coi thi, nghiên cứu khoa học …
2. Đề xuất vật tư giảng dạy.
3. Hướng dẫn sinh viên tham quan, thực tập tại công trình.
4. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
Nguyễn Bá Sáu
Thạc sĩ xây dựng
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp
ĐT: 0855 003 543
nguyenbasau@muce.edu.vn
 
* Phụ trách công việc:
1. Nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy, coi thi, nghiên cứu khoa học …
2. Đề xuất vật tư giảng dạy.
3. Hướng dẫn sinh viên tham quan, thực tập tại công trình.
4. Quản lý kho xưởng hàn.
5. Đề xuất bảo trì máy các loại theo định kỳ, có phương án che chắn thiết bị trong mùa mưa bão.
6. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
Lê Quý Hòa
Kỹ sư xây dựng
Hướng dẫn viên thực hành
ĐT: 0934 723 739
lequyhoa@muce.edu.vn
 
* Phụ trách công việc:
1. Nhiệm vụ của Hướng dẫn viên: Giảng dạy, coi thi, nghiên cứu khoa học …
2. Đề xuất vật tư giảng dạy.
3. Hướng dẫn sinh viên tham quan, thực tập tại công trình.
4. Quản lý kho xưởng điện nước.
5. Đề xuất bảo trì máy các loại theo định kỳ.
6. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
Đỗ Văn Hùng
Thạc sĩ xây dựng
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp
ĐT: 0365 434 563
dovanhung@muce.edu.vn
 
* Phụ trách công việc:
1. Nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy, coi thi, nghiên cứu khoa học …
2. Đề xuất vật tư giảng dạy.
3. Hướng dẫn sinh viên tham quan, thực tập tại công trình.
4. Quản lý kho xưởng nề.
5. Đề xuất bảo trì máy các loại theo định kỳ, có phương án che chắn thiết bị trong mùa mưa bão.
6. Thư ký khoa.
7. Tham gia công tác Đoàn.
8. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
Lê Hữu Hà
Thạc sĩ Quản lý dự án
Chuyên viên, Tổ trưởng Tổ dự án
ĐT: 0987 645 664
lehuuha@muce.edu.vn
 
* Phụ trách công việc:
1.Quản lý dự án các dự án (trừ dự án Nhà đa năng (cơ sở Đà Nẵng), hệ thống đường giao thông (khu B)).
2. Soạn thảo văn bản xây dựng của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Tổ giúp việc Chủ đầu tư.
3. Kiểm tra hồ sơ năng lực các nhà thầu tham gia dự án, kiểm tra hồ sơ tư vấn xây dựng, hồ sơ thi công xây dựng, kiểm tra hiện trường xây dựng.
4. Kiểm tra hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán của nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công.
5. Giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư.
6. Ký, ký nháy hồ sơ kinh tế, kỹ thuật xây dựng công trình do cá nhân phụ trách.
7. Lập dự toán các hạng mục được giao.
8. Là chuyên gia công tác đấu thầu.
* Công tác khác:
9. Liên hệ với các Sở, Ban, Ngành về công việc chung của Ban QLDA để giúp lãnh đạo Ban giải quyết công việc.
10. Văn thư lưu, chuyển công văn đi, đến Ban QLDA, photocoppy các văn bản giấy tờ phục vụ công việc của Ban QLDA.
Nguyễn Chí Quốc
Kỹ sư xây dựng
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp
ĐT: 0918 011 265
nguyenchiquoc@muce.edu.vn
* Phân công Phụ trách tổ quản trị - Thiết bị, Tham mưu lãnh đạo phòng quản lý các công việc:
1. Quản lý toàn bộ hồ sơ, bản vẽ có liên quan đến việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị trong trường.
2. Quản lý công tác sửa chữa nhà cửa.
3. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị trong trường.
4. Cùng với Giám đốc quản lý giờ làm việc của nhân viên tại Khu A.
5. Trang trí hội nghị, hội thảo, các buổi lễ lớn trong nhà trường.
* Trực tiếp phụ trách công việc:
6. Mua vật tư xây dựng phục vụ cho sửa chữa vừa và nhỏ.
7. Thường xuyên kiểm tra và đề nghị sửa chữa nhỏ đối với các hạng mục công trình trong nhà trường đảm bảo an toàn.
8. Lập dự toán đối với công việc sửa chữa thường xuyên, sửa chữa nhỏ và một số công việc sửa chữa khác khi được phân công.
9. Giám sát thi công công tác sửa chữa.
10. Kiểm tra công trình, nhà cửa đảm bảo tốt về phòng, chống cháy nổ; phòng, chống lụt bão.
11. Cùng với Giám đốc kiểm tra công việc làm vệ sinh, tưới cây ở các dãy nhà và sân vườn tại Khu A do Trung tâm phụ trách.
12. Soạn thảo hợp đồng thuê nhà.
13. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
* Công tác khác:
14. Giảng viên kiêm nhiệm.
Nguyễn Văn Tường
Thạc sĩ điện
Giảng viên
ĐT: 0858 354 279
nguyenvantuong@muce.edu.vn
 
* Trực tiếp phụ trách công việc:
1. Quản lý công tác sửa chữa điện, nước.
2. Quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị.
3. Tham mưu công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa thường xuyên, đột xuất trong quá trình vận hành đối với các thiết bị điện, thang máy, hệ thống Camera, điện thoại.
4. Phối hợp với các đơn vị xây dựng phương án bảo trì máy móc, thiết bị; hệ thống thang máy, máy phát điện, hệ thống điện, nước (bao gồm cả hệ thống lọc nước tinh khiết).
5. Kiểm tra hệ thống điện, nước chung trong toàn trường đảm bảo tốt công tác phòng, chống cháy nổ; phòng, chống lụt bão.
6. Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị PCCC.
7. Mua sắm máy móc, dụng cụ, trang thiết bị điện theo đề nghị được duyệt.
8. Trực điện khu B.
9. Quản lý chỉ số điện, nước.
10. Lập dự toán phần điện nước.
11. Thực hiện các báo cáo tổng hợp khi có yêu cầu.
12. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
* Công tác khác:
13. Giảng viên kiêm nhiệm.
Nguyễn Thùy Linh
Thạc sĩ kinh tế
Chuyên viên
ĐT: 0947 742 499
 nguyenthuylinh@muce.edu.vn
* Phụ trách công việc:
1. Mua vật tư, văn phòng phẩm, dụng cụ, trang thiết bị, nước uống theo đề nghị được duyệt.
2. Lập phiếu nhập, xuất vật tư văn phòng phẩm, trang thiết bị.
3. Tổng hợp tình hình hình sử dụng vật tư văn phòng phẩm, trang thiết bị củacác đơn vị theo định kỳ và theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường.
4. Tổng hợp tình hình sử dụng vật tư văn phòng phẩm, theo từng học kỳ của TT Đào tạo nghề và ứng dụng (theo vị trí từng tòa nhà và nhân viên phục vụ). 
5. Lập sổ theo dõi theo dõi tài sản, máy móc, thiết bị chung trong toàn trường.
6. Lập biên bản kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã xuất dùng.
7. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán đối chiếu về tài sản, máy móc, thiết bị.
8. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán nhập tài sản, máy móc, thiết bị vào phần mềm quản lý tài sản; cập nhật sửa chữa thiết bị vào danh mục theo dõi tài sản.
9. Thực hiện các báo cáo tổng hợp về tài sản, máy móc, thiết bị khi có yêu cầu.
10. Thư ký Trung tâm.
11. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
* Công tác khác:
12. Tham gia Ban nữ công nhà trường.
Phạm Tấn Quốc
Kỹ thuật viên
ĐT:  0935 626 590
 phantanquoc@muce.edu.vn
* Phụ trách công việc:
1. Tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị kế hoạch bảo trì; kế hoạch sửa chữa, mua sắm mới thiết bị CNTT và các thiết bị khác phục vụ công tác CNTT tại Trường.
2. Tham gia triển khai các kế hoạch và công tác phổ biến, quảng bá thông tin đơn vị.
3. Quản trị mạng hệ thống máy tính khu A và khu B: Cài đặt, cấu hình hệ thống mạng nội bộ, phòng thực hành máy tính, đảm bảo các kết nối của hệ thống máy tính (máy tính nhân viên) hoạt động tốt. Có kế hoạch cài đặt, sao lưu (backup) dự phòng hệ thống, cơ sở dữ liệu. Hỗ trợ GV và SV trong các vấn đề sử dụng máy tính.
4. Tham gia xây dựng, bảo quản, vận hành hệ thống thiết bị thông tin internet, mạng Wifi khu A và khu B.
5. Quản lý và trực phòng giao nhận máy chiếu khu B.
6. Quản lý phòng máy tính thực hành khu B.
7. Quản lý thiết bị phòng học trực tuyến đa năng khu B (phòng họp BGH, phòng tầng 8 Nhà hiệu bộ).
8. Tham gia hỗ trợ kỹ thuật thông tin các hội nghị, hội thảo, sự kiện...
9. Tham gia hỗ trợ kỹ thuật các cuộc thi tin học, sát hạch ở các phòng máy thực hành.
10. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm. 
Nguyễn Văn Đông
Kỹ sư xây dựng
Nhân viên kỹ thuật
ĐT: 0942 518523
 
* Phụ trách các công việc:
1. Sửa chữa điện, nước theo đề nghị được duyệt.
2. Kiểm tra hệ thống điện, nước trong toàn trường đề xuất sửa chữa.
3. Tham gia bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
4. Đảm bảo tốt âm thanh, ánh sáng phục vụ cho hội họp, học tập, sinh hoạt và các hoạt động khác.
5. Quản lý máy móc, thiết bị được phân công phụ trách.
6. Đề xuất biện pháp tiết kiệm điện, nước.
7. Ghi thu đồng hồ điện khu A hàng tháng.
8. Trực điện khu A.
9. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm. 
Nguyễn Thị Hồng Lịch
Nhân viên tạp vụ
ĐT: 0855 511 435
Nhà hiệu bộ
(tầng 1-3)
* Phụ trách các công việc:
1. Phục vụ các phòng: Khánh tiết, Ban giám hiệu, Chủ tịch HĐT, phòng họp, phòng chấm thi.
2. Quét, lau cầu thang bộ, cầu thang thoát hiểm, hành lang, cửa, nhà vệ sinh từ tầng 1- tầng 3. Tắt điện khu vệ sinh trước khi ra về.
3. Quét, lau thang máy số 1.
4. Mở và khóa cửa Nhà hiệu bộ.
5. Tham gia quét dọn, nhổ cỏ: bãi cỏ trước Nhà hiệu bộ, ngoài cổng số 1 (phía Nam).
6. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Nguyễn Thị Bích Lan
Nhân viên tạp vụ
ĐT: 0857 320 121
Nhà hiệu bộ
(tầng 4-8)
* Phụ trách các công việc:
1. Phục vụ phòng họp tầng 4, phòng học tầng 8, phòng truyền thống.
2. Quét, lau cầu thang bộ, cầu thang thoát hiểm, thang máy, hành lang, cửa,nhà vệ sinh từ tầng 4 đến tầng 8. Tắt điện khu vệ sinh trước khi ra về.
3. Quét dọn cầu thang tầng 11 ra sân thượng.
4. Quét, lau thang máy số 2.
5. Tham gia quét dọn, nhổ cỏ: bãi cỏ trước Nhà hiệu bộ, ngoài cổng số 1 (phía Bắc).
6. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Đỗ Thị Thu Hằng
Nhân viên tạp vụ
ĐT: 0918 427 615
Giảng đường B1
(phía Nam)
* Phụ trách các công việc:
1. Quét dọn phòng học, phòng máy vi tính Giảng đường B2 (phía Nam), Hội trường B2 tầng 1.
2. Quét, lau cầu thang bộ, hành lang, cửa, thanh Inox, khu vệ sinh từ tầng 1- tầng 5 và tum thang..
3. Phục vụ nước uống cho giáo viên và sinh viên.
4. Sân đường: Nhổ cỏ trên sân giảng đường (không tính phần cỏ đậu); Tham gia quét dọn, nhổ cỏ: bãi đổ ô tô trước Giảng đường B2.
5. Cổng trường: Cổng số 3 lối vào nhà xe sinh viên.
6. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Trương Thị Luyến
Nhân viên tạp vụ
ĐT: 0702 681 078
Giảng đường B1
(phía Bắc)
* Phụ trách các công việc:
1. Quét dọn phòng học Giảng đường B2 (phía Bắc), phòng nước giáo viên.
2. Quét, lau cầu thang bộ, thang máy, hành lang, cửa, thanh Inox, khu vệ sinh từ tầng 1- tầng 5 và tum thang.
3. Phục vụ nước uống cho giáo viên và sinh viên.
4. Sân đường: Nhổ cỏ trên sân giảng đường (không tính phần cỏ đậu); Tham gia quét dọn, nhổ cỏ: bãi đổ ô tô trước Giảng đường B2.
5. Cổng trường: Cổng số 3 lối vào nhà xe sinh viên.
6. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Đỗ Thị Phương Nam
Nhân viên tạp vụ
ĐT: 0359 132 829
Giảng đường A3, A4
* Phụ trách các công việc:
1. Giảng đường A3: Quét dọn phòng học (nếu có), phòng nước giáo viên, khu WC, cầu thang, cửa.
2. Giảng đường A4: Quét dọn phòng học, phòng nước giáo viên, khu WC; Quét, lau cầu thang bộ, hành lang, cửa.
3. Sân đường: Quét lối đi từ nhà xe giáo viên đến giảng đường A4, trước và sau CLB Bóng bàn, trên sân A4, trước và sau sân A3, dọc đường phía Nam sau giảng đường A2, phía sau nhà A1.
4.Phục vụ nước uống cho giáo viên và sinh viên.
5. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nhân viên tạp vụ
ĐT: 0352 507 321
Nhà làm việc A1,
giảng đường A2
* Phụ trách các công việc:
1. Nhà làm việc A1: Quét dọn hành lang, khu vệ sinh, cầu thang, cửa (trừ phía sau nhà A1).
2. Giảng đường A2: Quét dọn phòng học, phòng nước giáo viên, khu vệ sinh. Quét, lau cầu thang bộ, hành lang, cửa.
3. Sân đường: Quét dọn trên sân A1-A2, lối đi về Ký túc xá, trước các Trung tâm, đường vào và sân Khu thí nghiệm (B1 cũ), trước sân phòng làm việc các Khoa (B2 cũ).
4. Cổng trường: Cổng chính khu A.
5. Phục vụ nước uống cho giáo viên và sinh viên.
6. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Đoàn Thị Sang
Nhân viên tạp vụ
ĐT: 0368 615 946
Khu giáo dục thể chất
* Phụ trách các công việc:
1. Nhà thi đấu: Quét dọn trong sân thi đấu, ghế khán giả, nhà vệ sinh Nam - Nữ, phòng tắm, phòng thay đồ vận động viên, cầu thang, lan can, cửa, sân ngoài nhà.
2. Sân thể thao ngoài trời: Quét dọn, thu gom rác các sân: bóng đá mini, tennis, bóng rổ, bóng chuyền.
3. Sân đường: Quét dọn các đường dọc, đường ngang trên toàn khu vực GDTC; Quét lối đi từ cổng chính vào nhà xe cán bộ giáo viên, từ cổng số 3 vào Nhà gỗ; Quét đường bãi đỗ ô tô từ phía Nam đường vào Nhà hiệu bộ đến khu GDTC.
4. Cổng trường: cổng số 2 lối vào nhà xe cán bộ.
5. Phục vụ nước uống cho giáo viên và sinh viên.
6. Trực phòng giao nhận máy chiếu khu B (đột xuất) khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
7. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Phạm Thị Tịnh
Nhân viên tạp vụ
ĐT: 0862 434 954
Nhà công vụ
* Phụ trách các công việc:
1. Nhà công vụ: Quét dọn phòng ở, hành lang, sân vườn. Chuẩn bị phòng ở cho khách. Nấu ăn theo yêu cầu của khách (nếu có).
2. Tưới nước thảm cỏ Nhà công vụ.
3. Sân đường: Quét dọn từ căng tin về nhà công vụ, trên sân KTX sinh viên quốc tế.
4. Thư viện: Quét dọn hành lang tầng 1, tầng 2 (mỗi tuần 1 lần).
5. Quản lý và trực phòng giao nhận máy chiếu khu A.
6. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Lê Thanh Diện
Nhân viên cây xanh
ĐT: 0373 442 515
Khu B
* Phụ trách các công việc:
1. Chăm sóc cây xanh; trồng cây, trồng cỏ theo quy hoạch; thu dọn sau khi cắt cỏ.
2. Tưới nước, bón phân, xử lý các bệnh về cây, nhặt cỏ dại.
3. Theo dõi cây cao, có tán lớn, đề xuất đốn cây, tỉa cành.
4. Treo và cất cờ phướn, cờ Tổ quốc trước và sau Lễ hội. Khu B.
5. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Phan Kế An
Nhân viên cây xanh
ĐT: 0357 849 920
Khu B
* Phụ trách các công việc:
1. Chăm sóc cây xanh; trồng cây, trồng cỏ theo quy hoạch; cắt cỏ.
2. Tưới nước, bón phân, xử lý các bệnh về cây, nhặt cỏ dại.
3. Theo dõi cây cao, có tán lớn, đề xuất đốn cây, tỉa cành.
4. Treo và cất cờ phướn, cờ Tổ quốc trước và sau Lễ hội Khu B.
5. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Lê Trung Dũng
Nhân viên cây xanh
ĐT: 0934 937 800
Khu A
* Phụ trách các công việc:
1. Chăm sóc cây xanh; trồng cây, trồng cỏ theo sự phân công; cắt cỏ.
2. Tưới nước, bón phân, nhặt cỏ dại.
3. Theo dõi cây cao, có tán lớn, đề xuất đốn cây, tỉa cành; thu dọn lá dừa khô.
4. Treo và cất cờ phướn, cờ Tổ quốc trước và sau Lễ hội Khu A.
5. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm. 
 
III.           NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
1.             Toàn bộ lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên của Trung tâm Đào tạo nghề và Ứng dụng làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao; phải thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật.
2.             Giám đốc là người chịu trách nhiệm chính về chất lượng, hiệu quả công việc của Trung tâm, chịu trách nhiệm ký nháy vào các văn bản trước khi trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
3.             Phó giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, ủy quyền; ký nháy vào các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách trước khi trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
4.             Chuyên viên của Trung tâm thực hiện các công việc theo nhiệm vụ thường xuyên được phân công và theo chức năng, nhiệm vụ của vị trí việc làm đang đảm nhận; chủ động, tham mưu, đề xuất các nội dung công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Trực tiếp ký nháy vào các văn bản, danh sách do mình tổng hợp (tại vị trí kết thúc văn bản, danh sách) trước khi trình lãnh đạo Trung tâm ký.
5.             Nhân viên của Trung tâm thực hiện các công việc theo nhiệm vụ thường xuyên được phân công và theo chức năng, nhiệm vụ của vị trí việc làm đang đảm nhận; Báo cáo với chuyên viên phụ trách về một số lĩnh vực công tác mà lãnh đạo Trung tâm giao cho chuyên viên theo dõi, quản lý.
IV.     GIỜ LÀM VIỆC
1. Giảng viên
Theo lịch giảng dạy, coi thi của Nhà trường.
2. Chuyên viên, nhân viên kỹ thuật (từ thứ hai đến thứ sáu)
- Buổi sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.
3. Kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật giao nhận máy chiếu (từ thứ hai đến thứ sáu)
- Buổi sáng:
+ Từ 6 giờ 50 đến 8 giờ 00: Làm việc
+ Từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 30: Nghỉ bù
+ Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 35: Làm việc
- Buổi chiều:
+ Từ 13 giờ 20 đến 17 giờ 05: Làm việc
+ Có nghỉ bù
 
4. Nhân viên tạp vụ (từ thứ hai đến thứ bảy)
- Buổi sáng:
+ Từ 6 giờ 30 đến 10 giờ 00: Làm việc
+ Từ 10giờ 00 đến 11 giờ 30: Nghỉ bù
+ Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30: Làm việc
- Buổi chiều:
+ Từ 13 giờ 00 đến 14 giờ 00: Làm việc
+ Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00: Nghỉ bù
+ Từ 15giờ 00 đến 17 giờ 30: Làm việc
- Buổi tối:
+ Từ 17 giờ 30 đến 18 giờ 30: Làm việc
+ Từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 00: Nghỉ bù
+ Từ 20 giờ 00 đến 21 giờ 00: Làm việc
5. Nhân viên cây xanh (từ thứ hai đến thứ bảy)
- Buổi sáng: từ 6h30 đến 11h00.
- Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h30.
(Trong giờ làm việc, khi ra khỏi khu vực trường phải báo cáo quản lý trực tiếp)
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (báo cáo);
- VC, NLĐ thuộc Trung tâm;
- Lưu: TTĐTN&ƯD.
T/M TT. ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ ỨNG DỤNG
Giám đốc
 
 
 
 
Nguyễn Văn Thành